РУС АДЫГ

Врио Главы Адыгеи поздравил ветеранов ВОВ с наступающим праздником 9 мая

05.05.2017

Илъэс 72-кIэ узэкIэIэбэжьмэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр
къыщыдэзыхыгъэ ветеранхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат дэжь тыгъуасэ рагъэблэгъагъэх. ЗэкIэмкIи ахэр нэбгырэ 40 хъущтыгъэх.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэфэкI Iофтхьабзэр рамыгъажьэзэ, къэзэрэугъоигъэхэм КъумпIыл Мурат ахэтэу нэпэеплъ сурэт атырахыгъ. Нэужым ветеранхэр зыщагъэшIощтхэ шхапIэм зэкIэри зэгъусэхэу екIолIагъэх.

ТекIоныгъэм ия 72-рэ илъэсэу къэблагъэрэмкIэ ветеранхэм къафэгушIонхэу мыщ къекIолIагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, илъэс пчъагъэхэм республикэм пэщэныгъэ дызезыхьэгъэхэ Джарымэ Аслъанрэ ТхьакIущынэ Аслъанрэ, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Апшъэрэ Хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, АР-м иветеранхэм я Совет ипащэу Къоджэ Аслъан, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард, нэмыкIхэри.

— ТекIоныгъэм и Мафэу къэблагъэрэмкIэ сыгу къыздеIэу сышъуфэ-
гушIо, тиветеран лъапIэхэр,
— къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Непэ тикъэралыгъо, тиреспубликэ мамыр щыIакIэ арылъыным шъупсэ шъуемыблэжьэу шъуфэбэнагъ, тихэгъэгу къэшъуухъумагъ. Зэо ужым тикъэралыгъо шъоры, тиветеран лъапIэхэр ары, зэтезыгъэуцожьыгъэр. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр хэти щыгъупшэщтэп, непи къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэр зэрифэшъуашэу дгъэсэнхэмкIэ шъутиIэпыIэгъу. Тиветеран лъапIэхэр, мэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ джыри зэ сигуапэу сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, шъуибыннагъохэм шъуадатхъэу шъущыIэнэу шъуфэсэIо.

МэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ ветеранхэм джащ фэдэу къафэгушIуагъэх Джарымэ Аслъан, ТхьакIущынэ Аслъан, Владимир Нарожнэр, Трахъо Аслъан, нэмыкIэу Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэр.

Ветеранхэм ацIэкIэ къэгущыIагъэх Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэхэ Борис Кочик-Оглы, Василий Горбатовыр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм республикэм ипащэ рэзэныгъэ гущыIэхэр фагъэхьыгъэх, янэплъэгъу зэрэрамыгъэкIыхэрэмкIэ ыкIи IэпыIэгъу къызэрафэхъухэрэмкIэ зэрафэразэхэр къаIуагъ.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх. Возврат к списку