РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр Урысыем щынэгъончъагъэмкIэ и Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

14.03.2017

Урысые Федерацием щынэгъончъагъэмкIэ и Совет исекретарэу Николай Патрушевым тыгъуасэ къалэу Астрахань зэхэсыгъо щызэрищагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр, Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, Къыблэ федеральнэ шъолъырым инэмыкI чIыпIэхэм япащэхэр, федеральнэ ведомствэхэм ялIыкIохэр.

Терроризмэм зыщыухъумэгъэнымкIэ зэрахьан фэе амалхэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Санаториехэр, курортхэр, спорткомплексхэр, Къыблэ федеральнэ шъолъырым ит нэмыкI псэуалъэхэу мэхьанэшхо зиIэхэр ары анахьэу зылъыIэсыгъэ-хэр.

Джыдэдэм Адыгеим санаторнэ-курорт комплекси 159-рэ щызэхэщагъ. КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ зыщагъэпытэрэ лагерьхэр илъэс къэс ауплъэкIух. Официальнэ спорт Iофтхьабзэхэр зыщызэхащэхэрэр щынэгъончъагъэм ипаспорт зиIэ спорт псэуалъэхэр ары.

«Къулыкъу гъэнэфагъэхэм: Адыгэ Республикэм терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ икомиссиерэ Адыгэ Республикэм иоперативнэ штабрэ зэдырагъаштэу Iоф зэдашIэзэ, зигугъу къэтшIыгъэ псэуалъэхэр терроризмэм зэрэщаухъумэщтхэ амалхэр къыхахых. Аппарат-программэ комплексэу «Къэлэ щынэгъончъ» зыфиIорэр гъэфедэгъэным лъэшэу анаIэ тырагъэты», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Гъомылапхъэхэр афикъунхэмкIэ хэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрагъэлъэшын фаем епхыгъэ Iофыгъоми джащ фэдэу зэхэсыгъом щыхэплъагъэх.

ПэшIорыгъэшъэу къызэрэрадзагъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым Адыгеим имэкъу-мэщ сомэ миллиард 22-м ехъу зыосэ продукцие къыщахьыжьыгъ. 2015-рэ илъэсым къахьыжьыгъагъэм нахьи ар процент 13,5-кIэ нахьыб. Республикэм игъомылэпхъэшI, иперерабатывающэ промышленность сомэ миллиард 25,8-рэ зыосэ продукцие къыдигъэкIыгъ. ГущыIэм пае, щэ тонн мини 136-мэ гъэщхэкIхэр ахашIыкIыгъэх. 2015-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар процент 17,3-кIэ нахьыб. Къое тонн мин 1,5-рэ къыдагъэкIыгъ, блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар процент 19,6-кIэ нахьыб.

КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, былымылыр, гъэщхэкIхэр ыкIи республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ нэмыкI гъомылапхъэхэр нахьыбэу къэхьыжьыгъэнхэм иамалхэр зехьэгъэнхэ фае.

ЧIыпIэхэм гъомылэпхъэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэр нахьыбэу къащыхьыжьыгъэнхэмкIэ, мэкъумэщ потребительскэ кооперацием, къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ, лэжьэкIупIэхэр пэрыт технологиехэр нахьышIоу къызфэгъэфедэгъэнхэмкIэ, Адыгеим джыри Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэрахьащтых.

Сурэтыр Дмитрий Трубициным тырихыгъ.Возврат к списку