РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

05.09.2017

Нахьыбэу ащ зыкъыфэзыгъэзагъэхэр гъот макIэ зиIэхэр, сабыибэ зэрыс унагъохэр, пенсионерхэр арых. Ахэр къызыкIэлъэIущтыгъэхэр япсэукIэ амалхэр нахьышIу афашIынхэу, зэхэтэкъонкIэ щынагъоу щыт унэхэм къачIащыжьынхэу, ошъум зэщигъэкъогъэ уна-шъхьэм игъэцэкIэжьынкIэ IэпыIэгъу къафэхъунхэу ары. ЧIыгум епхыгъэ Iофыгъом изэшIохынкIэ IэпыIэгъу къафэхъуным нэбгырэ заулэ къыкIэлъэIугъ.

А Iофыгъохэм ащыщхэр псынкIэу зэшIуахыгъэх. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыщтыгъэ Iофыгъо пстэумкIи КъумпIыл Мурат муниципальнэ образованиехэм япащэхэм, Адыгэ Республикэм мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. Ахэр зэрагъэцакIэрэм Адыгеим ипащэ ышъхьэкIэ ынаIэ тыригъэтыщт.

Республикэм ипащэ сабыибэ зэрыс унагъоу пIалъэ иIэу узычIэсын плъэкIыщт унэм илъэс пчъагъэ хъугъэу щыпсэурэр къыгъэгугъагъ ядэжь хьакIапIэ кIонышъ, псэукIэ амалэу яIэхэр, IэпыIэгъу зэрафэхъущт шIыкIэр зэригъэшIэнэу.

«Тэ Iофыгъо пстэуми тагъэгумэкIын фае. Ау анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр социальнэу мыухъумагъэхэр ары. Сыд фэдэрэ лъэIуи тынаIэ тетымыгъэтэу къэдгъанэ хъущтэп. ЦIыфхэм къытахьылIэрэ тхылъ пстэуми тахаплъэ, зэхьыщырхэр къахэтэгъэщых зэфэдэ зэшIохыкIэхэр къафэдгъотынхэм пае. Хабзэм икъулыкъухэу чIыпIэхэм ащыIэхэм пшъэдэкIыжь зэрахьырэр нахь икъоу къагурыIон, цIыфхэм яIофыгъохэр зэкIэ ашIэнхэ ыкIи ахэм язэшIохынкIэ псынкIэу IэпыIэгъу арагъэгъотын фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку