РУС АДЫГ

ЖъоныгъуакIэм и 9-р — советскэ цIыфхэм 1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэ Маф

09.05.2020

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Тарихъ хъугъэ-шIэгъэ иным – ТекIоныгъэшхом ия 75-рэ илъэс фэшI тышъуфэгушIо!

Мы мэфэкI лъапIэм тихэгъэгу илIэужхэр зэкIэ зэрепхых. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тихэгъэгогъухэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэм тырыгушхозэ, чIэнагъэу тшIыгъэр тыгу къыдэоежьзэ ащ тыпэгъокIы.

Тишъхьафитныгъэ къытфэзыухъумагъэхэм, рэхьатэу тыщыIэнэу, Iоф тшIэнэу, тятэжъ пIашъэхэм щысэ атетхызэ кIэлэцIыкIухэр тпIунэу амал тэзыгъэгъотыгъэхэм ящытхъу непэ тэIо.

ЛIыгъэрэ пытагъэрэ къызыхэзгъэфэгъэ тинахьыжъхэм ренэу тарыгушхощт, зыпсэ зытыгъэхэр тишIэжь хэлъыщтых.

ТекIоныгъэм и Мафэ сыдигъуи лъэпкъ гъэхъагъэхэмрэ дзэ щытхъумрэ ятамыгъэу щытыщт.

Заом иветеранхэм, Хэгъэгум икъэухъумэн, ар зыпкъ игъэуцожьыгъэным зиIахь хэзышIыхьэгъэ пстэуми тхьашъуегъэпсэу ятэIо.

Шъори, Адыгеим зэкIэ щыпсэухэрэми псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, мамырэу шъупсэунэу, шъуигъашIэ кIыхьэ хъунэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку