РУС АДЫГ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет икъэбарыкIэхэр

07.02.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм и УказкIэ КIэрэщэ Андзаур Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ.

Ащ ыпэкIэ Адыгэ къэралыгъо университетым зэпыу зыфэмыхъурэ гъэсэныгъэмкIэ ыкIи инновационнэ IофшIэнымкIэ ипроректорэу, зигугъу къэтшIыгъэ университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж идиректорэу ар щытыгъ.

КъумпIыл Мурат мэзаем и 7-м ащ дыриIэгъэ зэIукIэгъум министракIэм иIофшIэнкIэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтын фэе Iофыгъохэм щатегущыIагъэх. Апэрэ чэзыоу ар зыфэгъэхьыгъэр ныбжьыкIэхэм гъэсэныгъэу, пIуныгъэу арагъэгъотырэм зыкъегъэIэтыгъэныр ары.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, инновациехэр гъэсэныгъэм щыгъэфедэгъэнхэмкIэ Iофэу пхыращыщтыгъэхэр джыри лъыгъэкIотэгъэнхэ, IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ кадрэхэм якъэгъэхьазырын хэбзэ икъу хэлъхьэгъэн фае. Ащ епхыгъэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм къыщегъэжьагъэу апшъэрэ еджапIэм ыужи зэпыу фэмыхъоу ныбжьыкIэхэм гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэным Iоф дэшIэгъэн фае.

КъумпIыл Мурат джащ фэдэу КIэрэщэ Андзаур ынаIэ зытырыригъэдзагъэр жъоныгъокIэ указхэмрэ кIэлэегъаджэхэм ялэжьапкIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ гъогу картэхэмрэ ягъэцэкIэн, гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ учреждениехэр тапэкIэ нахьышIоу мылъкукIи, техникэкIи зэтегъэпсыхьэгъэнхэр ары.

Федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм зэу ащыщ зэкIэ гурыт еджапIэхэм зы сменэкIэ Iоф ягъэшIэгъэныр. Къэралыгъо программэу «Гъэсэныгъэм зыкъегъэIэтыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мы илъэсым республикэм гурыт еджэпIи 5 щагъэпсынэу рахъухьэ. ЕджэпIи 2-р Тэхъутэмыкъое районым, 3-р — Мыекъуапэ щашIыщтых.

«О опытышхо уиI, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъо узыщылажьэрэр бэшIагъэ. ЗэкIэ Iофыгъохэм уащыгъуаз. Пшъэрылъэу къыпфагъэуцухэрэр зэрэпфэгъэцэкIэшъущтхэм сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэрэщэ Андзаур республикэм ипащэ цыхьэу къыфишIыгъэр къыгъэшъыпкъэжьыным зэрэпылъыщтыр, КъумпIыл Мурат къыфишIыгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн ыкIуачIэ зэрэщытэу зэрэрихьылIэщтыр къыIуагъ.

КIэрэщэ Андзаур экономикэ шIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор. Илъэси 10 Адыгэ къэралыгъо университетым щыригъэджагъэх. ЫпэрапшIэу университетым икафедрэ идоцентыгъ, етIанэ экономикэмкIэ факультетым идеканыгъ. Хабзэм илIыкIо, изаконодательнэ къулыкъухэм Iоф ащишIагъ. 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, СМИ-хэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ икомитет ипэщагъ.Возврат к списку