РУС АДЫГ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет икъэбарыкIэхэр

13.03.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат и УказкIэ Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу Олег Топоровыр ыгъэнэфагъ. Ащ ыпэкIэ республикэм иэкономикэ ищынэгъончъагъэ ылъэныкъокIэ ащ Iоф ышIэщтыгъ.

КъумпIыл Мурат IофшIэным епхыгъэ зэIукIэгъоу ащ дыриIагъэм министерствэм ипэщакIэ Iофэу зэшIуихыщтым илъэныкъо шъхьаIэхэр щыфигъэнэфагъэх ыкIи Олег Топоровым IэпэIэсэныгъэу, опытэу иIэ хъугъэр пшъэдэкIыжь ин зыхэлъ IэнэтIакIэу фагъэшъошагъэм зэрэщигъэфедэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр риIуагъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къэралыгъо программабэхэм язэшIохын изэхэщакIоу щыт. Республикэм иэкономикэ изытет елъытыгъ социальнэ лъэныкъо пстэуми хэхъоныгъэу ашIыщтыри.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат министерствэм ипэщакIэ игъо филъэгъугъ республикэм ихэхъоныгъэкIэ амалыкIэхэр къэгъотыгъэнхэм ынаIэ тыригъэтынэу.

«Министерствэм ыпашъхьэ ит пшъэрылъ инхэм ягъэцэкIэн кIочIакIэ хэплъхьанэу тыпщэгугъы. Анахь шъхьаIэр — экономикэм ихэхъоныгъэ зыпкъ-итыныгъэ нэшанэ иIэныр ары. НепэкIэ Адыгеим отраслэ гъэнэфагъэхэр иIэх, предприятие инмэ Iоф ашIэ, ахэм IэпыIэгъу ятыгъэным мэхьанэшхо иIэу щыт. Ащ дакIоу непэ гухэлъыкIэхэр пхырыщыгъэнхэ фае, уахътэм къыгъэуцурэ Iофыгъохэм язэшIохын екIолIэкIакIэ ищыкIагъэу щыт, джащ фэдэу республикэм инвестициехэр нахьыбэу къихьанхэм тынаIэ тедгъэтын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ нахь чанэу дэлэжьэгъэн фае, Шъачэ щыкIогъэ форумым щызэдаштэгъэ проектхэр тхылъыпIэм къытемынэжьынхэмкIэ, республикэм ифедэ хэлъэу ахэр зэшIохыгъэ хъунхэмкIэ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэнхэ, производствакIэхэр къызэIухыгъэнхэ фае.

Джыри анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщэу хэмыгъэунэфыкIыгъэ хъущтэп бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ятыгъэн, административнэ пэрыохъуныгъэхэр щыгъэзыегъэнхэ, зэнэкъокъуныгъэ азыфагу илъынымкIэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэ зэрэфаер.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистракIэ республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм цыхьэу къыфишIыгъэм пае къызэрэфэразэр къыхигъэщыгъ ыкIи къыгъэгугъагъ Адыгеим ифедэ зыхэлъ Iофэу ыгъэцэкIэщтымкIэ ишIэныгъи, ыкIуачIи икъоу къызыфигъэфедэнхэу.

Топоров Олег Геннадий ыкъор 1974-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 30-м Краснодар краим ит къалэу Хъыдыжъ къыщыхъугъ. Апшъэрэ гъэсэныгъитIу иI. Сэнэхьатхэу «тарихъыр» зыфиIорэмрэ «юриспруденциемрэ» Адыгэ къэралыгъо университетым щызэригъэгъотыгъэх. 1996-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2017-рэ илъэсым нэс экономикэм ищынэгъончъагъэ ылъэныкъокIэ дзэ къулыкъур контрактым тетэу ыхьыгъ, запасым щыIэ полковник.Возврат к списку