РУС АДЫГ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет икъэбарыкIэхэр

09.02.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат иунашъокIэ Сапый Вячеслав Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэу агъэнэфагъ. Республикэм ипарламент законодательствэмкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ икомитет ащ тапэкIэ Iоф щишIагъ.

Тыгъуасэ КъумпIыл Мурат IофшIэгъу зэIукIэгъоу ащ дыриIагъэм иIофшIэн зыфэгъэзэгъэщт лъэныкъо шъхьаIэхэм щатегущыIагъэх.

Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Сапый Вячеслав анахьэу зыфэгъэзэгъэщтыр экономикэр, республикэм инвестициеу къыхалъхьэрэр нахьыбэ шIыгъэныр ары.

«ТапэкIэ о Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу ущытыгъ, мызэу, мытIоу республикэм ипарламент ухадзыгъ, мэхьанэшхо зиIэ коммерческэ проектхэр пхырыпщыгъэх, бизнесым гъэхъагъэхэр щыпшIыгъэх. Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет ухагъэхьагъэшъ, республикэм инвестициехэр нахьыбэу къыхалъхьанхэм ыкIи предпринимательствэм зиушъомбгъуным уишъыпкъэу уафэлэжьэнэу тыпщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Сапый Вячеслав республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм цыхьэ къызэрэфишIыгъэм пае зэрэфэразэр ыкIи Адыгеим тапэкIи хэхъоныгъэ ышIыным кIуачIэу, опытэу, шIэныгъэу иIэр зэкIэ зэрэфигъэIорышIэщтыр риIуагъ.

Сапый Вячеслав Долчэрые ыкъор 1966-рэ илъэсым шэкIогъум и 13-м къэхъугъ. Апшъэрэ гъэсэныгъитIу иI. Сэнэхьатэу «экономист» зыфиIорэмкIэ Шахтинскэ технологическэ институтыр къыухыгъ, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидат. 2010-рэ илъэсым юридическэ гъэсэныгъэ зэригъэгъотыгъ, Адыгэ къэралыгъо университетыр къыухыгъ. 2002-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2004-рэ илъэсым нэс къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу щытыгъ. ЯплIэнэрэ, ятфэнэрэ, яхэнэрэ зэIугъэкIэгъухэмкIэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу хадзыгъ. Республикэ парламентым итхьаматэ игодзагъ, экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб къэрал экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ комитетым ипэщагъ. ЩытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ экономист» зыфиIорэри, нэмыкI наградэхэри къыфагъэшъошагъэх.Возврат к списку