РУС АДЫГ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет икъэбарыкIэхэр

09.02.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ зэрагъэнафэрэм ехьылIэгъэ Указым кIэтхэжьыгъ.

А IэнатIэм Iуагъэхьэгъэ Сергей Стельмах аужырэ илъэсихым къалэу Мыекъуапэ ипащэ иапэрэ гуадзэу щытыгъ, мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъо заулэмэ, муниципальнэ социальнэ программэхэм ягъэцэкIэни ахэм къахиубытэу, афэгъэзэгъагъ. Мы тхьамафэм республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ ипащи зэрэзэблахъугъэр шъугу къэтэгъэкIыжьы. Министрэм ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу Мырзэ Джанбэч агъэнэфагъ.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерстви кадрэ зэхъокIыныгъэхэр къыщыхъугъэх. Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иунашъоу Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ игуадзэу Алексей Поддубнэр зэрагъэнафэрэм ехьылIагъэм Премьер-министрэм ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар кIэтхэжьыгъ. ЫпэкIэ Адыгэ къэралыгъо университетым конституционнэ, административнэ правэмкIэ икафедрэ ар щылэжьагъ, илъэс заулэрэ «Мыекъопэ мыгъучIыпцIый компанием» Iоф щишIагъ, ОАО-у «Майкоппромсвязь» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу щытыгъ.

Поддубный Алексей Олег ыкъом илъэс 44-рэ ыныбжь. Адыгэ къэралыгъо университетым июридическэ факультет дэгъу дэдэу 1998-рэ илъэсым къыухыгъ. Юридическэ шIэныгъэхэмкIэ кандидат.Возврат к списку