РУС АДЫГ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет икъэбарыкIэхэр

29.08.2017

ЛэжьапкIэм итын, IофшIэным ылъэны-къокIэ хабзэу щыIэхэр зэрагъэцакIэхэ-рэм, хэбзэIахьхэмрэ угъоинхэмрэ яхьы-лIэгъэ хэбзэгъэуцугъэр къызэрэдалъы-тэрэм афэгъэхьыгъэ республикэ межведомственнэ комиссием зэхэсыгъо джырэблагъэ иIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, министерствэ ыкIи къулыкъу зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэу комиссием хэтхэр.

ХэбзэIахь ыкIи мыхэбзэIахь тынхэу АР-м ибюджет ихьэхэрэр 2017-рэ илъэсым имэзихэу пыкIыгъэм гъэцэкIагъэхэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу докладхэр къашIыгъэх Федеральнэ хьакъулахь къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэ игуадзэу Дэргушъэо Аскэрбый, АР-м мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет ипащэу Ирина Бочарниковар. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, мы илъэсым имэзихэу пыкIыгъэм республикэ бюджетым хэбзэIахь тынэу рагъэхьагъэм ипчъагъэ проценти 119-рэ хэхъуагъ ыкIи ар пстэумкIи сомэ миллиарди 3,8-м къехъугъ. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, мы пчъагъэр миллион 610,7-кIэ нахьыб. Ар анахьэу зишIушIагъэхэр хахъо зиIэхэ организациехэр, акциз зытелъ шъон продукциехэм якъыдэгъэкIынкIэ проценти 9-м ехъу зыхэт этиловэ спиртэу къашIырэм ибагъэ, акциз зытелъ санэм, организациехэм транспорт хьакъулахьэу къатырэр арых. Ащ нэмыкIэу чIыфэ зытелъхэм къягъэтыжьыгъэным ренэу Iоф дашIэ.

ТранспортымкIэ, мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ ыкIи нэмыкI хьакъулахьхэмкIэ чIыфэ зытелъхэм къягъэтыжьыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ IофшIэнхэр зэхащэнхэу министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэм Наталья Широковам къафигъэпытагъ.

— Бюджетым хахъоу иIэр анахьэу зэлъытыгъэр субъектхэм япшъэрылъхэр, ащ социальнэри хэхьэ, зэрагъэцакIэхэрэр ары. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат мызэу, мытIоу кIигъэтхъыгъ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр шъолъырым игъэцэкIэкIо хабзэ ипшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр. Арышъ, хэбзэIахьымкIэ Iэдэбныгъэ ин къызхагъэфэнымкIэ IэнатIэ зыIыгъхэр щысэтехыпIэу щытынхэ фае, — къыIуагъ Наталья Широковам.

Нэужым Ирина Бочарниковам къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым имэзихэу пыкIыгъэм къэралыгъо мылъкур зэрагъэфедагъэмкIэ мыхэбзэIахь тынэу къаугъоигъэр сомэ миллиони 6 мэхъу, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр миллион 1,5-кIэ нахьыб. 2016-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм къатегущыIэзэ Дэргушъэо Аскэрбый къызэриIуагъэмкIэ, 2015-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, федэ зиIэ организациехэу АдыгеимкIэ хэбзэIахь зытыхэрэм япчъагъэ 20-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи 1921-м нэсыгъ. Джащ фэдэу а уахътэм къыкIоцI хэбзэIахь базэр сомэ миллион 522-кIэ е процент 15-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

КIэухым хэбзэIахьхэр зытыралъхьэхэрэр нахьыбэ шIыгъэнэу ыкIи хьакъулахьым икъэугъоин хэгъэхъогъэнэу унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.Возврат к списку